Arabuluculuk

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, yaklaşık 40 yıldır Avrupa ve ABD’de bir anlaşmazlık çözüm yöntemi olmuştur. Anlaşmazlık içinde olan ya da tartışan kişilerin arabulucu mevcudiyetinde birbirleriyle müzakere ettiği bir süreçtir.

Arabuluculuk sisteminin Türkiye hukuk sisteminde yer alması nasıl oldu?

Dünya çapında geliştiği için arabuluculuk, akademik çevreler tarafından özellikle vurgulanan ve tartışılan bir konuydu ve ülkemizde 1990’ların sonlarında bilimsel makaleler ve raporlar yazıldı. Oldukça olumlu bilimsel tartışmalar nedeniyle, Hukuk Araştırmaları Bilim Komisyonu kuruldu. Çalışmalarının sonunda Komisyon, dünya çapındaki prototipleri inceliyor 03/06/2008 7 Haziran 2012 tarihli “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin”Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı “na atıfta bulunan, 7 Haziran 2012 tarihli toplantıya kabul edildi.

Arabulucuların görevi nedir?

Arabulucular, tarafların iletişimini kolaylaştıran ve bunları masada tutan arabuluculuk tekniklerini kolaylaştırır. Bu, tarafların kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı olur. Bu şekilde, arabulucu sorunu çözen bir karar vermez veya taraflara bir çözüm sunmaz. Arabulucu tarafsız ve bağımsız bir kişi olmalıdır. Arabulucunun taraflardan biriyle ciddi bir ilişkisi varsa, arabuluculuk yapmamalıdır.

Kimler arabulucu olabilir, şartları nelerdir?

Türkiye’de sadece hukuk fakültesi mezunları arabuluculuk yapmak için en az beş yıl mesleki deneyim ister . Adalet Bakanlığının siciline kayıtlı bir arabulucu olmak için lisanslı eğitim kurumlarından en az kırk sekiz saatlik teorik ve pratik eğitim almanız gerekir. Eğitimden sonra, bölüm tarafından açılan yazılı ve uygulamalı sınavları geçen ve sicile kayıt olan kişiler arabulucu ünvanı alırlar. Türkiye, Adalet Bakanlığı tescil ve gözetim konusunda yetkilidir. Arabulucular her yıl harç öder. Arabulucular her yıl sekiz saat eğitim görmesi gerekir.

Hangi davalar arabuluculuk kapsamındadır?

Medeni uyuşmazlıklarda arabuluculuk yasasına göre, arabuluculuk sadece taraflar kararlaştırır, haklarından feragat eder ve iddiaları kabul ederse ve mahkeme kararına gerek duymazsa uygulanabilir. Örneğin, taraflar arabulucular gibi davaları değerlendiremezler; çünkü mahkemenin kararını çocuğun boşanması ve velayeti için alması gerekir. Yine, bu anlaşmazlık aile içi şiddetten kaynaklanmaktadır ve ceza muhakemesine göre cezai bir suç olmadıkça arabuluculuk yapmamaktadır. Başka bir deyişle, arabulucu, eşlerinin şiddetli eylemleri, silahla ve ölüm cezası nedeniyle şiddetli davrandığı için tazmin edilemez.

Kişiler ne zaman arabulucuya başvurur?

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yasası uyarınca, arabuluculuk sadece taraflar, haklarından feragat eder ve talepleri kabul ederse ve mahkeme emri gerektirmediğinde uygulanır. Örneğin, taraflar boşanma ve çocuk velayeti emri kesinlikle gerekli olduğu için bu tür konuları arabulucuya devredemezler. Bununla birlikte, çatışma aile içi şiddetten kaynaklanır ve Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yargılanmadıkça arabuluculuk yapmaya yetkili değildir. Başka bir deyişle, arabulucu eşin eş eylemlerinden, bir silahlı yaralanmada ortaya çıkan suçtan kaynaklanan hasarı telafi edemez. Ancak, tüm kredi anlaşmaları, ticaret anlaşmaları, tüketici anlaşmazlıkları, iş sözleşmeleri, kira anlaşmazlıkları, alacaklı çalışan hesapları, deniz ticaret ve sigorta anlaşmazlıkları, marka-patent anlaşmazlıkları, boşanma sonrası mülk anlaşmazlıkları, hakaret yaralanması, kasıtlı silahsız yaralanma, hakaret, tehdit, barınma. aracıdan, ticari sırrın açıklanması gibi şikayet sahibinin suçlarını telafi etmesi gerekebilir. Adalet Bakanlığı’nın arabuluculuk sistemini yargılama öncesi zorlama çabalarının bir parçası olarak, işverenle ilgili anlaşmazlıklarda arabuluculuk zorunludur. 2016 yılında Meclis gündemine dahil edilmesi beklenen değişikliklerle, iş konularında arabuluculuk yapmak zorunlu olacaktır. Arabulucuya atıfta bulunmadan gönderilen davalar dikkate alınmadan reddedilecektir.

Arabuluculuğun avantajlarını nelerdir?

Arabuluculuk, özellikle dava ile karşılaştırıldığında birçok avantaja sahip bir yöntemdir. Bu avantajlar nedeniyle arabuluculuk dünyada ve ülkemizde giderek daha popüler hale geliyor..

Arabuluculuk insanlar arasındaki ilişkileri korur

Arabuluculuk arkadaşça bir çözüm olduğundan, mevcut ilişkilerin bozulmasını önler ve daha iyi ilişkiler geliştirir. Arabuluculukta, taraflar kendi ihtiyaçlarına uygun ortak bir çözüm bulabilirler.

Arabuluculuk hızlı çözüm sağlar

Mahkeme, davayı dört yılda ortalama sekiz ay, üç saat ile bir hafta arabuluculukla çözebilir. Bu nedenle, kısa bir süre için bir anlaşmazlığa aracılık etmeyi seçebilirler. Arabuluculuk, ekonomik arabuluculuk, iş sırasında yapılan maliyetler, avukatlık ücretleri ve gecikmeler için makul bir tazminattır.

Arabuluculuk gizlidir

Arabuluculukta sunulan fikirler, belgeler, öneriler ve meslekler gizlidir. Bu nedenle, taraflar herhangi bir konuyu masaya koymakta tereddüt edebilir. Bu nedenle, halk tarafından önlenmeyen konularda arabuluculuk tercih edilebilir.

Arabuluculukta sürecin kontrolü tarafların elindedir.

Arabuluculuk ile sadece arabuluculuk elde edilebilir. Taraflar herhangi bir zamanda arabuluculuğu reddedebilir. Kimse istemediği bir sözleşmeyi imzalamak zorunda kalmaz.

Arabuluculuk sisteminin yargı sistemine katkıları nelerdir?

Arabuluculuğun benimsenmesinde en önemli görevlerden biri, yargının iş yükünü azaltmaktır. Anlaşmazlıklar mahkeme emri olmadan arabuluculuk yoluyla çözülüyor ve amaç dava sayısının azaltılması. Devlet daha önce mahkemelerin ve hakimlerin sayısını artırarak mahkemelerin aşırı yüklenmesi sorununu ele almaya çalışmıştı. Ancak, dünyanın en büyük ülkesi olmasa da, dünyadaki en büyük mahkeme binalarına sahip olmak iş yükünü taşımak için yeterli değildi. Bu nedenle devlet, uyuşmazlıkları mahkemeye çıkmadan çözmenin en etkili yolu olan bir arabuluculuk yaklaşımı benimsemiştir. Ülkemizde halen yürürlükte olan arabuluculuk sistemi bu politika ve ihtiyacın sonucudur.

Arabuluculuğun ilkeleri nelerdir?

Arabuluculuk dünyada kabul gören temel ilkelere sahiptir. Bu ilkeler ortak arabuluculuk dilini oluşturur. İlki irade ilkesidir. Gönüllülük, partilerin arabuluculuk başvurusunda bulunabilmeleri, arabuluculuk yapmaları ve süreci sonlandırmaları anlamına gelir. Hiç kimse zorlama için başvurmaya, arabuluculuk sürecine devam etmeye, rıza göstermeye veya rıza göstermeye zorlanamaz. Partilerin her aşamada bırakma hakları vardır. Arabuluculuk ilkelerinden biri eşitliktir. Arabuluculukta yer alan tarafların ekonomik durumları ve sosyal statüleri ne olursa olsun eşit hakları vardır. Arabulucu, süreç boyunca taraflar arasında eşitliği sağlamaktan da sorumludur. Arabuluculuk yoluyla, partilerin müzakere sürecine hakkı engellenemez veya dışlanamaz. Arabuluculuk en önemli ilkelerinden biri gizliliktir. Arabulucu, taraflar ve sürece dahil olan diğer taraflar arabuluculuk sırasında görüşülen ve görüşülen kişilerin gizliliğini korumalıdır. Ancak, taraflar karşılıklı olarak anlaşılan konularda gizliliği kaldırabilir. Benzer şekilde, meditasyon sürecinde hatırlatıcılar, öneriler, görüşler ve algılar mahkemede delil olarak kullanılamaz ve kullanılmamalıdır. Kanıt olarak ve bir tanık olarak kullanılırsa, mahkeme kararında göz önüne alamaz. Başka bir ilke tarafsızlıktır. Arabulucu, süreç boyunca tarafsız olmalıdır. Bir arabulucu bir tarafı tutamaz ve diğer taraftaki süreci kontrol edemez. Arabulucu tarafsızlık şüphesiyle sonuçlanan herhangi bir davranış veya davranıştan kaçınmalıdır.

Arabuluculuğun maliyeti nedir?

Taraflar, aracının ücret ve giderlerini eşit olarak ödeyeceklerdir. Anlaşmazlık parayla ölçülebilirse, örneğin, 25.000 lira oranında, taraflar toplamın% 6’sını öderler. Bu oran, anlaşmazık oranı arttıkça azalacaktır. Paranın ölçülememesi durumunda komisyoncu ücretleri saatlik ödeme olarak ödenir.

Başarılı bir arabuluculuktan sonra taraflardan biri anlaşmaya uymazsa nasıl bir süreç izleniyor?

Arabuluculuk anlaşmasını imzalarken her iki tarafı bağlar. Bu sözleşmeden yalnızca diğer tarafın rızasıyla, yani yeni bir sözleşmeyle geri dönmek mümkündür. Arabuluculuk sözleşmesi imzalandıktan sonra, talep eden taraf mahkemeye başvurabilir ve anlaşma belgesine “icra edilebilirlik şerhi” alabilir. Mahkeme, sözleşme belgesinde bir uygulanabilirlik beyanı yayınladığında, arabuluculuk sözleşmesi aracı, mahkeme kararlarının uygulanmasında olduğu gibi uygulama prosedürünü başlatmak için kullanılır. Sayılmış durumlar haricinde, bu icra prosedürüne itiraz edilemez. Başarılı bir arabuluculuk sonunda imzalanan sözleşmeye uyulmaması durumunda, borç verenin sözleşme belgesini icra sürecini başlatabileceği ve gerektiğinde haciz alabileceği anlaşılmaktadır.

Arabuluculuk sistemi Türkiye’de benimsendin mi?

Ülkemizde uzlaşma olarak arabuluculuk emsal ülkelerde ki gibi yavaştır,  Arabuluculuğun yayılması için yasal işlem yapılması yeterli değildir. Ayrıca, halk ve hukuk toplumu hakkında farkındalık yaratmak ve görevlerini iyi yapan arabulucular yetiştirmek gerekir. Bu yılın sonuna kadar, bu rakamın Türkiye’de 20.000’e ulaşması bekleniyor. Bu nedenle, yasal topluluğun arabuluculuğunun toplumdaki yerini zamanında bulacağına inanıyorum. Adalet Bakanlığı arabuluculuğun doğal olmasını sağlamak için elinden geleni yapıyor. Ayrıca, bazı durumlarda, her şeyden önce iş meselelerinde yasal tavsiye almak taraflara kalmıştır. Bu tür önlemler halkın arabuluculuk bilincini artıracak ve kademeli olarak yargının iş yükünü azaltacaktır.

Call Now ButtonAra